Pravidla závodu

My pořadatelé naši akci vnímáme především jako společenský zážitek, při kterém si můžete nejen zasportovat, ale také poznat nové přátele a sdílet s nimi své zážitky a zkušenosti.
Nějaká ta pravidla hry ale musí být ;)

Předzávodní informace:
Závodník bude s předstihem, nejpozději týden před konáním závodu, obeznámen s instrukcemi ohledně ubytování, parkování a průběhu závodu včetně přesné trasy závodu, kde budou vyznačeny možné kritické úseky tratě, a to formou mapy ve formátu PDF dodané firmou DozBos ve spolupráci s dopravním inspektorátem Policie ČR, která má na starost bezpečnost a označení tratě závodu. Informace budou závodníkovi zaslány na e-mailovou adresu, kterou pořadatelům předal při registraci do závodu. Následně v den konání závodu před jeho startem je závodník povinnen zúčastnit se předzávodní porady, kde mu budou předány aktuální instrukce ke startu, k trati a bezpečnosti během závodu.

Trasa závodu: 
Trať závodu bude označena a závodníci musí jezdit výhradně po této označené trati. Závodník, který opustí trať z nějakého důvodu, se musí vrátit do stejného bodu a pokračovat v započatém okruhu v kole. V případě, že závodník okruh nedokončí a vrátí se z opačného směru, je toto povinen nahlásit časomíře a tento okruh se považuje za neplatný. Střídání štafet probíhá v neutrálním prostoru mezi startem a cílem na místě určeném pořadateli. Je možné závod "opustit" za účelem občersvení, přestávky, odpočinku ap. v neutrálním prostoru startu/cíle, a toto není vnímáno jako porušení pravidel závodu.

Start závodu: 
Start závodu je hromadný, a to v pátek 26. 7. 2024 v 18:45 hod. od fotbalového hřiště Letovice, ulice Tyršova. První okruh je prémiový, tedy hodnocený a jeho průjezd bude probíhat s doprovodem a asistencí Policie ČR. Druhé a ostatní následující okruhy se už pojedou za plného provozu. U štafetových týmů smí startovat pouze jeden zástupce a závodníci štafet, kteří nepojedou, do prvního okruhu musí zůstat v prostoru zázemí a nevjíždět do měřeného úseku.

Štafety a mix:
Střídání závodníků z jednoho týmu je libovolné, vždy ale na trati smí být pouze jeden z týmu. Střídání je povolené pouze v prostoru zázemí, resp. v označené neutrální zóně. Střídání jinde na trati není povolené a je důvodem k diskvalifikaci celého týmu. U Štafet mix je podmínkou účast alespoň jedné ženy. Aby byla štafeta hodnocena, je povinnost, aby každý člen štafety dokončil alespoň jeden okruh.

Povinná výbava:
Kolo, na kterém chce závodník absolvovat závod, musí být v dobrém technickém stavu a jeho technická způsobilost bude zkontrolována při registraci. Na trati je absolutní povinnost mít nasazenou cyklistickou přilbu. Ve večerních a nočních hodinách, tedy cca od 19 do 8 hod. V případě špatných klimatických podmínek je závodník povinnen být řádně a trvale osvětlený. Vepředu umístěné bílé světlo, vzadu červené. Zadní světlo musí být nastaveno do módu svícení, ne blikání. To stejné platí i pro cykloradary. Neakceptování povinné výbavy a jeho řádného používání je důvodem k diskvalifikaci. 

Podmínky účasti v závodu:
Podmínkou účasti v závodu je řádně vyplněná online registrace účastníka závodu stašího 18ti let a zaplacený registrační poplatek/startovné na bankovní účet pořadatele. Účastník vyplněním a odesláním online registrace vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

1) Bere na vědomí, že se zúčastní vytrvalostního závodu, který se jede za plného silničního provozu a bude bez vyjímek dodržovat platná pravidla silničního provozu.

2) Bere na vědomí, že bude závod absolvovat na vlastní nebezpečí a také bere na vědomí doporučení pořadatelů uzavřít si vlastní úrazové pojištění. Pojištění vůči škodám vzniklým během akce či zdravotní připojištění si účastník hradí sám, není součástí startovného.

3) Bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za jakoukoliv zdravotní, materiální či jinou újmu, které se účastníkům mohou přihodit během jejich absolvování závodu (úrazy, zranění, technické problémy, zničení kola, krádež, ztráta vybavení, pokuty apod.), pokud nebude prokázáno jeho zavinění. Pořadatel neodpovídá za škody, které účastník způsobí svým chováním během závodu, a to nejen v prostoru startu a cíle (areál AFK Letovice), ale i kdekoli na celé trati.

4) Bere na vědomí, že výsledková listina nerozlišuje, na jakém typu kola účastník akci absolvoval (silniční, gravel, MTB apod), kromě jmenovitě určených kategorií.

5) Bere na vědomí, že z pozice pořadatelů naši akci vnímáme především jako společenský zážitek, při kterém si můžete nejen zasportovat, ale také poznat nové přátele a sdílet s nimi své zážitky a zkušenosti. Proto jízda "v háku" není zakázána, i když je možné jízdou ve dvojici či skupině získat určitou výhodu. Naší teorií i praxí je, že u vytrvalostních závodů velkou část času, kterou díky spolupráci získáte, zase jinde ztratíte.

Během závodu je zakázáno:
1) Jakékoli zkracování trati bude potrestáno vyloučením ze závodu.

2) Zdržování rychlejšího závodníka pomalejším - pomalejší závodník je povinen včas uvolnit stopu rychlejšímu.

3) Jakékoli nesportovní chování a odmítnutí pomoci na trati je důvodem k diskvalifikaci.

4) Odhazovat odpadky na trase závodu (obaly od energetických tyčinek, prázdné lahve atd).

5) Vyjet na trať bez označení startovním číslem.

6) Zúčastnit se závodu s elektrokolem z důvodu rovnosti podmínek závodníků, zatajení se považuje za nesportovní chování a je důvodem k diskvalifikaci.

7) Jezdit v závěsu za cyklistou, který není účastníkem závodu nebo za doprovodnými motorovými vozidly.

8) Je absolutně zakázáno vjíždět na železniční přejezd když jsou rozsvícena výstražná světla včetně výstražného signálu nebo spuštěné závody - toto se považuje za velmi hrubé porušení pravidel a závodník je v tomto případadě okamžitě stažen z tratě a vyřazen ze závodu.

Technické potíže během závodu:
Jestliže chce závodník pokračovat v závodu i přes technické potíže v průběhu měřeného kola, je povinen buď dokončit započatý okruh po směru závodu (okruh se započte do celkového součtu), nebo se vrátit proti směru závodu. Pokud se závodník vrátí v protisměru, je toto povinen nahlásit časomíře, tento okruh se mu do celkového součtu započítávat nebude. V případě defektu nebo zranění, který nedovoluje závodníkovi pokračovat v jízdě, má závodník možnost zavolat si pohotovostní vůz, který mu poskytne pomoc nebo ošetření a dopraví ho do prostoru start/cíl. V případě odstoupení ze závodu musí toto ihned nahlásit pořadatelům.

Dojezd, hodnocení, výsledky:
Do celkového výsledku se započítávají pouze okruhy ukončené v limitu do 24 hodin. Okruh dokončený po časovém limitu nebude uznán. V případě shodného počtu okruhů více závodníků rozhoduje o pořadí dojezdový čas.

Souhlas s veřejným sdílením fotografií a videí
Vyplněním registračního formuláře účastník závodu Letovická 24h uděluje pořadateli souhlas se sdílením fotografií a videí, na nichž je zobrazen, a to na sociálních sítích, webových stránkách a při prezentaci charitativní výzvy Kolo pro Adama. Účastníci, kteří si nepřejí sdílení fotografií a videí se svou osobou, o tom musí informovat pořadatele před startem akce.

Každý účastník je povinen před startem podepsat prezenční listinu a prohlášení závodníka. Toto prohlášení má následující text:

„Svým podpisem se zavazuji, že v průběhu závodu budu bez výhrad dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastním v řádné cyklistické přilbě. Jsem si vědom, že závod probíhá za plného provozu a že jsem povinen dodržovat pokyny policistů, organizátorů a dobrovolníků, kteří během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastním na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí. Jsem si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Zároveň svým podpisem souhlasím se zveřejněním fotografií a videí s mou osobou na médiích spojených s charitativní výzvou Kolo pro Adama.“

 

KONTAKT NA REALIZAČNÍ TÝM